• Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Rebslagerstien i Frederikshavn - Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Andet
 • Andet Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet

Rebslagerstien 6
9900 Frederikshavn

Boligudlejning Investering
Kontantpris kr./pr. m2 5.700.000/3.366
Afkast i % / lejefaktor 9,3/7,5
Årlig lejeindtægt kr./pr. m2 761.746/449
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 226.735/133
Sagsnummer E2769
 • Grundstørrelse
  3.659 m²
 • Etageareal
  1.693 m²
 • Energimærke
  D
 • Byggeår
  1971

Investeringsejendom sælges for Region Nordjylland.

Investeringsejendom sælges for Region Nordjylland.

EJENDOMMEN

Nybolig Erhverv Vendsyssel udbyder en spændende investeringsejendom for Region Nordjylland. Der er tale om 1 boligudlejningsejendom med 2 opgange beliggende Rebslagerstien 6 - 8, der i dag er en del af Sygehus Vendsyssels samlede bygningsmasse.

I forbindelse med salget foranlediger regionen udstykning af bygningen, og afholder alle udgifter hertil.

Køber foranlediger og afholder selv udgifterne til tagtag med isolering, individuelle vand- og varmemålere.

Der er indhentet skriftlige tilbud på følgende:

Nyt paptag og isolering heraf fra Viva Tagdækning A/S: kr. 604.125

Montering af individuelle vandmålere fra Oscar Petersen & Søn A/S kr. 88.437

Montering af individuelle varmemålere fra CASI Technology kr. 29.831

Anslået beløb til renovering af jordmodercentret til beboelse kr. 125.000

I alt (afrundet) kr. 848.000

De anførte kr. 848.000 er således modregnet i udbudsprisen, således denne er fastsat til minimum kr. 5.700.000

Sælger - Region Nordjylland - forlanger at indkørslen til ejendommen foregår fra Caspersvej - se Bilag 25 - måleblad i udbudsmaterialet. Køber skal således selv for egen regning etablere denne vejadgang. Der er ikke taget hensyn til denne udgift i materialet.

Sælger fraflytter jordmodercentret ved salget.

Bygningerne er opført i vedligeholdelsesfrie materialer med gule mursten, plastvinduer og build-up tag i tagpap.

Rebslagerstien 6-8 er i dag indrettet med 11 beboelsesenheder og 1 jordmodercenter og er i 3 etager med fuld kælder. Der er 6 lejligheder på 117 m² og 6 på 137 m². Alle lejligheder er med egen altan.

Kælderen indeholder 52 m² beskyttelsesrum, samt vaskerum og cykelkælder. Bygningen er opført i 1971 og har et samlet etageareal på 1.524 m², heraf 508 m² i bebygget areal.

Der er desuden 10 garager. Garageanlægget er opført i 1971 og har et etageareal på 169 m², heraf 169 m² i bebygget areal.

SALGSVILKÅR

Ejendommen udbydes til salg for Region Nordjylland. Dette indebærer, at køber opfordres til at fremkomme med bindende tilbud om køb

af ejendommen på de angivne vilkår.

Købstilbud skal angives med et præcist kontant beløb uden forbehold. Tilbuddet skal - på vedlagte tilbudsblanketter - i lukket kuvert mærket "Tilbud på Rebslagerstien 6-8" fremsendes til:

Nybolig Erhverv Vendsyssel, Silovej 8, 4., 9900 Frederikshavn

Sendes som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering.

Ejendommen sælges efter den 05.07.2017 på grundlag af de indkomne acceptable købstilbud. Tilbud modtages, indtil der er indgået endelig aftale om salg.

Særlig tilbudsblanket skal anvendes. Blanket fås sammen med udførligt udbudsmateriale. Ved afgivelse af tilbud skal der vedlægges en soliditetserklæring udstedt indenfor de seneste 3 måneder. Erklæringen skal være underskrevet af udsteder. I tilfælde af tilbudsgiver er et datterselskab, skal der tillige fremsendes soliditetserklæring eller anden tilsvarende erklæring af tilsvarende validitet for moderselskabet.

Købstilbud skal vedlægges bekræftet med kopi af billedlegitimation, hvis budgiver er privatperson - og bekræftet tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt budgiver er et selskab.

Region Nordjylland er ikke forpligtet til at sælge ejendommen, men kan forkaste samtlige tilbud eller vælge frit mellem de afgivne tilbud eller søge at opnå overbud.

Efter regionens endelige godkendelse af aftalen skal udfærdigelse af skøde iværksættes af købers advokat. Køberen skal senest 10 dage efter, at der er meddelt accept stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) på hele købesummen overfor sælger til sikkerhed for betalingen heraf på forfaldsdagen. Gyldigheden af betalingsgarantien må ikke være tidsbegrænset. Købesummen skal betales kontant ved betinget skødes underskrift/ overtagelsesdagen.

Overtagelsesdagen fastsættes til d. 1. i måneden efter regionens endelige accept af bud, forventeligt d. 01.10.2017, med mindre andet aftales.

Ejendommen er ikke momsregistreret.

Køber skal overtage ejendommen med de i ejendommen værende lejere. pt. 2 stk. (maj. 2017)

Det fremhæves, at ejendommen overtages, som den er og forefindes pr. overtagelsesdagen. Alt, som indgår i handlen, overdrages til køber, som der er og forefindes og som besigtiget og gennemgået af køber. Køber er udtrykkelig gjort opmærksom på, at ejendommen sælges uden ansvar for sælger for faktiske og retlige mangler, og sælger er uden kendskab til ejendommens fysiske forhold, og køber er således afskåret fra at gøre nogen som helst mangelindsigelse gældende over for sælger - dog med undtagelse af vanhjemmel. Køber kan derfor ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen eller kræve erstatning som følge af faktiske mangler.

Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl og mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, herunder - men ikke begrænset til - ejendommens grundarealer samt eventuelle jordbundsforhold, herunder ledninger med videre, hvad enten disse befinder over eller under jord, udvendigt eller indvendigt i ejendommen med videre, og for den lovlige benyttelse af ejendommen i henhold til gældende regler, herunder ombygninger og lignende. Sælger afgiver ingen indeståelser, garantier eller lignende, ligesom det almindelige mangelansvar er fraveget. Købers tilbud er fastsat under hensyntagen hertil.

Køber er udtrykkeligt opfordret til, inden afgivelse af tilbud, nøje at gennemgå ejendommen med egne rådgivere.

ØVRIGE SALGSVILKÅR

Køberen lader udfærdige skøde ved advokat og betaler udgifterne hertil.

Køber betaler den fulde tinglysningsafgift.

Skøde og alle øvrige nødvendige/relevante dokumenter, alt underskrevet af køber, skal være sælger i hænde hurtigst muligt, dog før overtagelsesdagen.

Endvidere skal skødet være indleveret til tinglysning senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Med overtagelsesdagen, som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant.

Refusionsopgørelsen skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Adgang til bilagsmaterialet, der ligger i datarum kan fås ved henvendelse til Nybolig Erhverv Vendsyssel. Send venligst en e-mail til 9901@nybolig.dk med ønske om adgang til bilag i datarum.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
29.866
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
60.356
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
11.564
Antal
19-39 år
11.940
Antal
40-67 år
24.311
Antal
+68 år
12.541
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
60.040
Befolkning i år 2025
59.476
Befolkning i år 2030
58.967

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
220.979
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
182.771
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
29,900

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.956
Erhvervsfaglige uddannelser 16.593
Korte videregående uddannelser 1.493
Mellemlange videregående uddannelser 4.780
Lange videregående uddannelser 1.039
Bacheloruddannelser 231
Forskeruddannelser 23

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 447
Fast ejendom 581
Fremstillingsvirksomhed 276
Transport og godshåndtering 504
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 291
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 22
Engroshandel og detailhandel 871
Information og kommunikation 126
Juridisk bistand, bogføring og revision 347
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 232
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 456
Læs mere om kommunen Luk
Hans

Hans Skovgaard

Nybolig Erhverv Vendsyssel
Erhvervsmægler MDE, valuar
  vcard

Ring til Hans Skovgaard

9842 6400

4028 4575

hss@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: